سیرک انتخابات - آمادگی برای خیزش هدفمند

سیرک انتخابات - آمادگی برای خیزش هدفمند
Upozit
سیرک انتخابات - آمادگی برای خیزش هدفمند

Jun 04 2024 | 00:37:15

/
Episode 0 June 04, 2024 00:37:15

Hosted By

Afshin Nariman

Show Notes

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt همراه با فریبرز کرمی زند @Fariborzkaramizand بی توجهی مردم به #سیرک_انتخابات جمهوری اسلامی. گفتگو در خصوص آمادگی افکار عمومی و جو سیاسی حاکم بر کشور جهت خیزش هدفمند مردم برای پایان چرخه فساد و بی عدالتی حاکم #تسخیر_بیت_ضحاک

Other Episodes