شاهنامه با هومر آبرامیان ۴۷ - سیاوش ۳

شاهنامه با هومر آبرامیان ۴۷ - سیاوش ۳
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۴۷ - سیاوش ۳

Apr 15 2024 | 00:55:44

/
Episode April 15, 2024 00:55:44

Hosted By

Afshin Nariman

Show Notes

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt سوگواری سیاوش در غم از دنیا رفتن مادرش و پند رستم به سیاوش برای شیون و زاری نکردن معرفی ارداویراف نامه – و نسخه برداری دانته از همین کتاب برای نوشتن کمدی الهی فلسفه ارزش جان و احترام جانان یا جانبخش در اندیشه ایرانی. و دلیل شیرین دانسته شدن جان در این اندیشه ملاقات سودابه و سیاوش , دلباختگی سودابه و رد پیشنهاد او از سوی سیاوش

Other Episodes