شاهنامه با هومر آبرامیان ۴۹- داستان سیاوش ۵

شاهنامه با هومر آبرامیان ۴۹- داستان سیاوش ۵
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۴۹- داستان سیاوش ۵

Apr 29 2024 | 00:43:09

/
Episode 0 April 29, 2024 00:43:09

Hosted By

Afshin Nariman

Show Notes

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt خواهشهای سودابه برای کامجویی از سیاوش و روی گرداندن سیاوش از سودابه. کینه سودابه و شکایت به کیکاوس . تهمت به سیاوش و رو شدن دروغ سوودابه و ادامه داستان…

Other Episodes