Latest Episodes

تاریخ آذربایجان ۲۲ - آغاز حاکمیت ملایان بر جامعه ایران

February 23, 2024

تاریخ آذربایجان ۲۲ - آغاز حاکمیت ملایان بر جامعه ایران

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt همراه با شهرام سنجابی جنگ دوم ایران و روس و حوادث منتهی به عهدنامه ترکمنچای- نقش ملایان و درباریان در خدمت...

Play

00:59:06

امشاسپندان و اساتیر ایران ۵ با هومر آبرامیان

February 22, 2024

امشاسپندان و اساتیر ایران ۵ با هومر آبرامیان

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt نگاهی به هفت هات #اوستا و ستایش یک به یک امشاسپندان در هفت هات نامگذاری روزهای ماه در آیین باستانی ایرانیان...

Play

00:59:19

امشاسپندان و اساتیر ایران  ۴ با هومر آبرامیان

February 20, 2024

امشاسپندان و اساتیر ایران ۴ با هومر آبرامیان

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt امشاسپند شتریور یا شهریور نماد شهریاری نیک- امشاسپند سپندار مزد یا اسفند نماد زمین – نامگذاری روز پرستار تاریخچه ولنتاین- پیوند...

Play

01:01:46

Upozitak 4 -آپوزیتک ۴ - ایـــران

February 18, 2024

Upozitak 4 -آپوزیتک ۴ - ایـــران

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt داستان مواجهه با گردانندگان تلوزیونهای فارسی زبان خصوصی و دولتی در ایالات متحده

Play

02:02:28

امشاسپندان و اساتیر ایران ۳- با هومر آبرامیان

February 17, 2024

امشاسپندان و اساتیر ایران ۳- با هومر آبرامیان

Play

01:03:15

همراه با دکتر نوذری - آلترناتیو - نظام مدیریتی

February 16, 2024

همراه با دکتر نوذری - آلترناتیو - نظام مدیریتی

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt قبل از پرداختن به موضوع اصلی برنامه که آلترناتیو است . دکتر نوذری بار دیگر ما را با داستان آفرینش در...

Play

00:36:26

Previous Next