Latest Episodes

تکمیل پازل ترور ریسی در سیرک انتخابات

July 08, 2024

تکمیل پازل ترور ریسی در سیرک انتخابات

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt نگاهی به آمار سازی جمهوری اسلامی از حضور مردم در #سیرک_انتخابات، هدف جمهوری اسلامی از روی کار آوردن اصلاحطلبان ،کنار رفتن...

Play

00:49:29

شاهنامه با هومر آبرامیان ۵۸ - داستان سیاوش ۱۴

July 05, 2024

شاهنامه با هومر آبرامیان ۵۸ - داستان سیاوش ۱۴

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt آغاز سخن با چکامه ای از فروغ فرخ زاد بنام پاسخ سرپیچی سیاوش از فرمان کاوس شاه (پدرش) و بازگرداندن گروگانها...

Play

00:52:27

همراه با دکتر نوذری - خرد جمعی

July 02, 2024

همراه با دکتر نوذری - خرد جمعی

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt اثر خرد فردی در خرد جمعی و اثر خرد جمعی در حرکت جمعی از باکتری ها تا پستانداران با کارشناسی دکتر...

Play

00:38:10

دور دوم سیرک انتخابات -توطئه جنگ داخلی

July 01, 2024

دور دوم سیرک انتخابات -توطئه جنگ داخلی

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt با کارشناسی شهرام سنجابی گمانه زنی در خصوص انگیزه جمهوری اسلامی برای کشاندن #سیرک_انتخابات به دور دوم و القای دو قطبی...

Play

00:32:50

آمارسازی سیرک انتخابات - فرصت سوزی اپوزیسیون دستساز یا خطاکار؟

June 30, 2024

آمارسازی سیرک انتخابات - فرصت سوزی اپوزیسیون دستساز یا خطاکار؟

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt مقایسه اعداد (آمارها) منتشر شده توسط نظام اسلامی با آنچه در شعبه های رای گیری مشاهده شد برای درک بهتر میزان...

Play

00:52:55

شاهنامه با هومر آبرامیان ۵۷ - داستان سیاوش ۱۳

June 27, 2024

شاهنامه با هومر آبرامیان ۵۷ - داستان سیاوش ۱۳

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt آغاز سخن با شعر زیبایی از زنده یاد فریدون مشیری ایستادن بر پیمان آیین و روش سیاوش و سر باز زدن...

Play

00:50:00